Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk besteld en aangekocht product gedaan via de webshop www.wijnpluskaas.be. Deze website behoort toe aan de vennootschap Vinum Gustibus met ondernemingsnummer BE0779.708.665. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Vinum Gustibus kan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

Herroepingsrecht

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en): Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben, levering van verzegelde goederen om de gezondheid van de consument te beschermen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, en omwille van hygiëne. Is er iets mis met jouw bestelling, dan vragen wij jou om ons zo spoedig mogelijk te contacteren. 

Leveringen

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. Eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant. Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan Vinum Gustibus zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

Verzendingen & Voedselveiligheid

De verzending van de degustatiepakketten gebeurt door Vinum Gustibus zelf of door een externe partner die geselecteerd is op grond van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Onze degustatiepakketten worden verstuurd in een speciale beschermende dozen. Ze zijn vervaardigd uit stevig karton voorzien van verstevigd kartonnen binnenwerk ter bescherming van de wijnflessen en om reeds een zekere isolerende werking te bieden ter bescherming van de kazen. Alle kaasstukken zijn voorverpakt in vetvrij papier. Bij verzending worden ze bijkomend vacuüm verpakt. Op deze manier sluiten we de kaas tijdens het transport volledig af van de buitenlucht wat de houdbaarheid aanzienlijk verlengt. In de doos kunnen meerdere pakketten gebundeld zijn. Voor elke persoon zijn de kaasjes gebundeld in een apart zakje per persoon. Rond de kazen komen gelpacks. Deze zorgen voor een lage temperatuur tijdens het volledige transport en garanderen zo een optimale bewaring.

Allergeneninformatie over de aangeboden kazen kan worden opgevraagd. De samenstelling van de producten kan wijzigen.

Indien u bij de levering een ernstige beschadiging aan het pakket vaststeld neem je best contact met ons op. Je kan dit doen via de contact pagina van onze webshop. We nemen zo snel mogelijk contact met je op en zoeken samen naar een geschikte oplossing.

Vinum Gustibus levert enkel in België. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de klant.

Leveringstermijnen

We trachten de leveringstermijnen vermeld op Vinum Gustibus zo goed als mogelijk te voldoen. De leveringen gebeuren één maal per week op vrijdag na 16u voor alle bestelling samen ontvangen vóór elke donderdag vóór 13u. De leveringstermijn neemt een aanvang elke donderdag om 16u voor elke bestelling geplaatst gedurende heel de week op www.wijnpluskaas.be vóór 13u op donderdag tenzij in speciale omstandigheden een andere berichtgeving op de website is te vinden.

Voor het transport tijdens de levering zijn we afhankelijk van onze externe partner, deze voorziet een levertermijn van 24u na ontvangst van de pakketten van Vinum Gustibus. Indien de geplande leveringstermijn met meer dan 24u wordt overschreden neem je best contact met ons op. Je kan dit doen via de contact pagina van onze webshop. We nemen zo snel mogelijk contact met je op en zoeken samen naar een geschikte oplossing.

In geval van levering door Vinum Gustibus zelf nemen wij vooraf contact op om een afspraak te maken.

Prijzen en betalingen

De opgegeven prijzen op de webshop www.wijnpluskaas.be zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De toepassing van verzendingskosten of andere bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de checkout-pagina vooraleer een bestelling te bevestigen.

De betalingen gebeuren vooraf aan de levering tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Woo Commerce en Mollie.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst op wijnpluskaas.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van wijnpluskaas.be. Wij houden ons aan de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995). U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet melden door contact op te nemen met wijnpluskaas.be . In dat geval vragen wij u, als bewijs van identiteit een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen. wijnpluskaas.be zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. wijnpluskaas.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
We zullen in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunt u makkelijk van uw computer verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Aansprakelijkheid

Vinum Gustibus is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoalsfinanciële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal Vinum Gustibus de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van Vinum Gustibus te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht. De aansprakelijkheid van Vinum Gustibus is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling. Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

De inhoud op de website wijnpluskaas.be is uitsluitend informatief bedoeld. wijnpluskaas.be stelt deze inhoud ter beschikking van de gebruiker maar biedt geen garantie dat alle informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor gebruik door derden. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. wijnpluskaas.be is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van onze website.

Informatie op de website is onder voorbehoud van typfouten. Afbeeldingen van kazen, flessen of etiketten kunnen afwijken, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. wijnpluskaas.be nodigt de klant uit om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden.

Klachten

Alle klachten moeten schriftelijk worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van Vinum Gustibus beperkt zijn tot omruiling.

Overmacht

Vinum Gustibus is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Vinum Gustibus alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Vinum Gustibus behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vinum Gustibus gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Vinum Gustibus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde in voorkomend geval het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Contracterende partij

Klanten die een bestelling en aankoop doen en als dusdanig contracterende partij zijn, dienen natuurlijke personen ouder dan 18 jaar te zijn. Bij acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant ouder dan 18 jaar te zijn.

Indien het om juridische entiteiten gaat, doen we enkel handel indien deze een zetel hebben binnen België.